• Special Education 

   
   
  ECSE
  Jinelle Jackson
  972-925-1075
  jijackson@dallasisd.org
   
   
  smith
  ECSE
  Nini Smith
  972-749-8500
  marysmith3@dallasisd.org
   
   
  olsen
  FLS
  George Olsen
  972-749-8588
  geolsen@dallasisd.org
   
   
   paden
  FLS
  Courtney Paden
  972-749-8500
  cpaden@dallasisd.org
   
   
  bhatia
  Inclusion
  Amy Bhatia
  972-749-8500
  abhatia@dallasisd.org
   
   
  florendo
  Inclusion
  Thao Florendo
  972-749-8530
  thatruong@dallasisd.org
   
  waldron
  Speech
  Jillian Waldron
  972-749-8500
  jwaldron@dallasisd.org
   
   
  Dyslexia
  Danielle Dearing
  972-749-8500
  dhovde@dallasisd.org