•  
  The Pre-Kindergarten Team
   
   
   
     

   PKA                  

   Fidencio Flores                 FFlores-Juarez@dallasisd.org(972) 925-1766

  Flores

     

  PKB 

  Alina Karam                      akaram@dallasisd.org, (972) 925-1752                    

   Alina Karam  

   

  PKC

  Carolyn Geis                     cgeis@dallasisd.org,  

   

   

  PKD

  Kamaca Genous                 kgenous@dallasisd.org  (972) 925-1745      

  Teacher