• Lead: Arlethia Davis 

    Erika Cervantes 

    Tonya Johnson 

    Sarah Moran